Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Suda Çözünebilen BODIPY Bileşiklerinin Sentezi Fotokimyasal Özelliklerinin ve in vitro Hücresel Etki Mekanizmalarının İncelenmesi", BAP Diğer, TSA-2019-8134, Araştırmacı, Devam Ediyor
"SUDA ÇÖZÜNEBİLEN AGREGASYON GÖSTERMEYEN AKCİĞER KARACİĞER MEME VE MELANOMA KANSER TÜRLERİNE KARŞI IN VITRO ANTİKANSER ETKİLİ YENİ BİR SİLİSYUM FTALOSİYANİN BİLEŞİĞİ", BAP Diğer, FFP-2018-7833, Yönetici, Devam Ediyor
"DNA İLE ETKİLEŞEBİLEN TOPOİZOMERAZ İNHİBİSYONU GÖSTEREN VE ANTİKANSER ETKİLİ SUDA ÇÖZÜNEBİLEN AGREGASYON GÖSTERMEYEN YENİ BİR SİLİSYUM FTALOSİYANİN BİLEŞİĞİ VE SENTEZ YÖNTEMİ", BAP Diğer, FFP-2018-7832, Yönetici, Devam Ediyor
"PERİFERAL, NONPERİFERAL TETRA SÜBSTİTÜE REDOKS AKTİF KOBALT VE MANGAN METALLİ FTALOSİYANİNLER VE ELEKTROPOLİMERİZASYON ÖZELLİKLERİ", BAP Diğer, FBA-2018-7656, Yönetici, Devam Ediyor
"Klorokinolin Sübstitüe Grupları İçeren Redoks Aktif ve İnaktif Merkezli Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, 7631, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Erlotinib ve Ferrosen türevli Ftalosiyanin İçeren Sığır Serum Albumini (BSA) Kaplı Lipozom Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Antitümoral Aktivitesinin İncelenmesi", BAP Diğer, THD-2018-7845, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Agregasyon Göstermeyen, Suda Çözünebilen Aksiyal Disübstitüe Yeni Silisyum Ftalosiyanin ve Naftalosiyaninlerin Sentezi, DNA Bağlanma, DNA Kesim, Topoizomeraz İnhibitör Aktivitelerinin ve Bazı İnsan Kanser Hücrelerine Karşı Sitotoksisitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 116Z364, Yönetici, Devam Ediyor
"Agregasyon Göstermeyen Silisyum Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Kolinesteraz Enzim İnhibisyonlarının İncelenmesi", BAP Diğer, FHD-2017-6951, Yönetici, 2018
"Klik Reaksiyonuyla Yeni 1,2,3-triazol-Sübstütie Metalsiz, Metalli Ftalosiyaninlerin ve Kuaternize Türevlerinin Sentezi ve Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine Aktivitelerinin İncelemesi", TÜBITAK Projesi, 116R054, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Suda Çözünebilen Yeni Metalliftalosiyaninlerin Sentezi ve DNA Bağlanma DNA Kesim Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FHD-2016-5538, Yönetici, 2017
"TETRA PİRAZOL SÜBSTİTÜE GRUP İÇEREN METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Diğer, FBB-2016-5598, Araştırmacı, 2017
"Metalliftalosiyanin Temellli İletken Redoks Aktif Polimerlerin Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Pestisit Sensörü Olarak Kullanımları", TÜBITAK Projesi, 114Z914, Araştırmacı, 2017
"Periferal Tetra Sübstitüe Fonksiyonel Gruplar İçeren Metalsiz, Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z712, Araştırmacı, 2016
"Florlu Kobalt, Demir Ftalosiyaninler ve Bazı Oksidasyon Tepkimeleri Üzerine Katalitik Etkinlikleri", BAP Arastırma Projesi, 10440, Araştırmacı, 2016
"Aksiyal Sübstitüe Yeni Silisyum Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 111Z110, Yönetici, 2015
"Suda Çözünebilen Yeni Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 9670, Yönetici, 2015
"Farklı Gruplar İçeren Kobalt Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Oksidasyon Reaksiyonları Üzerine Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, 9666, Araştırmacı, 2013
"Suda Çözünebilen Yeni Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi ", TÜBITAK Projesi, 111T963, Yönetici, 2014
"Periferal ve Non-Periferal Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 8660, Yönetici, 2015
"Schiff Bazı İçeren Ftalosiyaninlerin ve Kuaternize Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 8202, Araştırmacı, 2014
"Perfloroalkil grupları ve Azot, Oksijen, Kükürt Donör Atomlu Sübstitüe Grup İçeren Yeni Metalli ve Metalsiz Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Bileşiklerin Bazı Organik Tepkimeler Üzerindeki Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1062, Araştırmacı, 2014
"Oktakatyonik Suda Çözünebilen Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1237, Araştırmacı, 2012
"Fotodinamik Terapi Amaçlı Yeni Suda Çözünen Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 1015, Yönetici, 2012
"Azot-Oksijen ve Kükürt Karışık donörlerini içeren Makrosiklik,Makrobisiklik Grup Taşıyan Oksim, Oksim Kompleksleri, Metalli ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi,Karakterizasyonu ve Ağır Metal Ekstraktörü Olarak Çevre Kirliliğinin Giderilmesinde Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 390, Araştırmacı, 2011
"Karışık Donörlü Makrosiklik ve Makrobisiklik Substitue Gruplar içeren Ftalosiyanin, Porfirazinlerin Sentezi, Karakterizasyonu Elektrokimyasal ve Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 107T429, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi