Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Coşar A.M., Usta Ç., "Violation of Grice's Cooperative Principle in Nasrettin Hodja Anecdotes", MILLI FOLKLOR, pp.141-152, 2016
Coşar A.M., "Alevi Bektaş Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim Değeri", Türk Kültüründe Hacı Bektaş Veli ve Alevi Araştırmaları, pp.113-128, 2011
Coşar A.M., Usta Ç., "Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi", BILIG, pp.13-32, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Coşar A.M., Özçamkan Ayaz G., "Mekana İz Bırakmak Zamanı Yenmek: Masaüstü Yazıları ", Motif Akademi, ss.162-180, 2018 (Link)
Coşar A.M., "Tonya Ağzı Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, ss.85-96, 2018 (Link)
Coşar A.M., Seçkin P., "Türkçede Alıntılardan Kelime Türetmede Kullanılan Ekler", TEKE, vol.6, pp.1398-1442, 2017
Coşar A.M., "Türkçede “-mIş Gibi" Yapmanın Yolları: -sIn EKİ", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), vol.5, pp.1216-1224, 2016 (Link)
Coşar A.M., "Bir Kıyamet Provası: Göçe Sürgün Hayatlar", Göç, vol.3, pp.166-174, 2016 (Link)
Coşar A.M., "Gümüşhane Ağızlarından Derlenmiş Deyimler Üzerine", Mavi Atlas, cilt.-, ss.1-17, 2016 (Link)
Coşar A.M., "BİR KİMLİK İŞARETLEYİCİSİ OLARAK DİL VE TRABZON AĞIZLARINDA ARKAİK HUSUSİYETLER ", Karen, cilt.1, no. 2458-7680 , ss.241-253, 2015 (Link)
Karal Y., Karal H., Coşar A.M., Altun T., Şilbir L., Bahçekapili E., et al.,"Designing learning materials within the framework of the ALIS-T project: Story telling activities for hearing impaired individuals.", The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), vol.5, pp.114-128, 2014 (Link)
Coşar A.M., "Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü Bakımından Osmanlı Türkçesi Söz Varlığına Dair Bir Değerlendirme", Karadeniz, pp.151-159, 2012
Coşar A.M., "İntikam: Öznesi De Nesnesi De Mağdur Bir Duygu", Acta Turcica, pp.302-309, 2011
Coşar A.M., "Kitâbü'L-İdrâk Li-Lisânü'L- Etrâk'In Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri", Türk Dünyası Aarştırmaları, pp.79-94, 2011
Coşar A.M., "Bir Muhacir Hikâye: Urkiye", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, pp.151-159, 2011
Coşar A.M., Güneş B., "Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi -I: Divânü Lügati't- Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Makaleler", Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.168-231, 2011
Coşar A.M., Güneş B., "Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânu Lügati't-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Makaleler", Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.168-231, 2011
Coşar A.M., "Eski Anadolu Türkçesi Üzerine Düşünce ve Yorumlar", Turkish Studies, vol.5/1, pp.246-262, 2010 (Link)
Coşar A.M., "Söz Yarışında Yenilmezlik: Olsa Eski Günlerim Daha Güzel Söylerim", Acta Turcica, vol.2/1, pp.86-96, 2010 (Link)
Coşar A.M., "Trabzon Ağızlarında Bir Fiil Kullanımı", Dil Araştırmaları, pp.75-85, 2010
Coşar A.M., "Trabzon Aile Hikâyelerinde Üç Kardeş Anlatısı", Karadeniz Araştırmaları, pp.143-152, 2009 (Link)
Coşar A.M., "Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılışı", Turkish Studies, vol.3, pp.176-188, 2008
Coşar A.M., "Türk Kültüründe Hediyenin Algılanışı", İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, ss.33-48, 2008
Coşar A.M., "Bir Adlandırma Öğesi Olarak Organ Adları", Turkish Studies, vol.3, pp.1049-1079, 2008
Coşar A.M., "Karagöz ve Hacivat Birer Gölge midir?", Mavi Atlas, ss.60-68, 2006
Coşar A.M., ""Trabzon'da Söz Söyleyen Bir Kadın: Nurten SARAL"", Türk Kültürü, ss.349-358, 2005
Coşar A.M., "Trabzon'da Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Derleme-Değerlendirme", TDAY-Belleten, cilt.1, ss.27-40, 2003
Coşar A.M., "Haberler: Uluslararası Trabzon ve Çevresi Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.2, ss.212-214, 2001
Coşar A.M., "Of'taki İş Yeri Adlarına Bir Bakış", Of'un Sesi, ss.20-30, 2001
Coşar A.M., ""Baha Sait Bey, Türkiye'de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreleri"", Türk Kültürü, ss.317-320, 2001
Coşar A.M., "N. N. Kurpeşko Tannagaşeva-Ş. Halûk Akalin Şor Türkçesi Sözlüğü", TÜRK OCAĞI BÜLTENİ, ss.10-13, 1996
Coşar A.M., "Bir Reklâm Filmine İtirazımdır: Kâfi / Yoksa Ses Bayrağım Düşecek!", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.2, ss.335-337, 1996
Coşar A.M., "Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, ss.75-94, 1996
Coşar A.M., "Kanuni Devrinde Türk Dili", Trabzon Belediyesi Bülteni, ss.15-17, 1995
Coşar A.M., "Kendine Ait Adlar-Tutucu Olmak Ya Da Sahip Çıkmak", Türk Ocağı Bülteni, ss.20-21, 1995
Coşar A.M., "Bir Mektup, Bir Hocalık Örneği", Türk Edebiyatı, ss.40-41, 1995
Coşar A.M., "İsim Tamlamalarının İşlevine Dair", Akademik Yorum, ss.118-119, 1994
Coşar A.M., "Dil Tartışmaları III", Akademik Yorum, ss.23-24, 1993
Coşar A.M., "Dil Tartışmaları I", Akademik Yorum, ss.3-6, 1992
Coşar A.M., "Dil Tartışmaları II", Akademik Yorum, ss.33-36, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Coşar A.M., Özçamkan Ayaz G., "Masa Üstü Yazılarına Bir Örnek: Cazıllar Deresinde İzler", MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.435-443
Coşar A.M., "Yunus Emre Divanı’na Metin Madenciliği Yöntemi ile Yaklaşım", ULUSLARARASI YUNUS EMRE VE ANADOLU’DA TÜRK YAZI DİLİNİN GELİŞİMİ SEMPOZYUMU, KIRŞEHİR, TÜRKIYE,
Coşar A.M., "16. Yüzyıl Türkçesi ve Muhibbi’xxnin Dili", I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.253-259
Coşar A.M., "Kül Tigin Abidesini Bir ”Metin-Cümle” Olarak Okumak", Köktürk Yazısının 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Ulanbator, MOĞOLİSTAN, , vol.1, pp.523-533
Coşar A.M., "Göç Söz Varlığı Üzerine Bir Kavram Alanı Denemesi", The Migration Conference, Atina, YUNANISTAN, 23-2 Ağustos 2017, pp.1-1
Coşar A.M., "Kültürlerarası Uyum Açısından Dil Öğretimi ve Türkçe İçin Deneyimler Çözüm Önerileri İle Almanya Örneği", Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler, Berlin, ALMANYA, 18-21 Mayıs 2017, pp.13-23
Coşar A.M., Öngöz S., Karal Y., Özçamkan Ayaz G., "Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine YönelikTaleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi", 5th International Instructional Technologies TeacherEducation Symp, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.1-1
Coşar A.M., "ÜniversitelerdeTürk Dili ve Edebiyatı Alan Eğitimi Konusunda Bazı Tespit ve Öneriler", Tütk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2017, pp.1-1
Coşar A.M., Seçkin P., "Türkçede Alıntılardan Türetilen Kelimelerde Kullanılan Ekler", Türk Dilinde Ekler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Haziran 2016, ss.1-15
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Altun T., Atasoy M., et al.,"İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji", International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.109-109 (Link)
Coşar A.M., "Türkçe Söz Varlığında Süs/Süsleme/Süslenme", VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 1 Ocak - 1 Aralık 2015, vol.1, no.978-605-84002-0-7, pp.137-145
Coşar A.M., "TÜRKÇEDE –mIş GİBİ YAPMANIN YOLLARI: -sIn EKİ", VIII.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, pp.1-5 (Özet)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Bahçekapili E., Atasoy M., "GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL ALAN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN CÜMLE KURMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", International Eurasian Educational Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.1294-1294 (Link)
Coşar A.M., "BİR KIYAMET PROVASI: GÖÇE SÜRGÜN HAYATLAR", TURKISH MIGRATION CONFERENCE, Prag, CEK CUM., 25-27 Haziran 2015, vol.-, no.-, pp.1-8 (Link)
Coşar A.M., "YER ADLARINDA GÖRÜLEN SES OLAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ", VI.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, BURSA, TÜRKIYE, 4-7 Aralık 2014, vol.I, pp.203-216 (Özet) (Abstract)
Coşar A.M., "Millî Mücadele’den Cumhuriyet’e Bir Kültür Adamını Anlamak: Mahmut Goloğlu’nun Yazma Serüveni", Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.1-15
Coşar A.M., "Bir Kimlik Tutumu ve Bir Ad Seçimi Aracı Olarak e-posta Adresleri", V. Uluslarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2012, vol.55, pp.33-78
Coşar A.M., "Yer Adlarında Görülen Ses Olayları Üzerine Bir İnceleme", VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 4-7 Aralık 2012, pp.1-15
Coşar A.M., Sancak Ş., "Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programlarındaki Türk Dili Alan Derslerine İlişkin Bir Profil Çalışması", Aksaray Üniversitesi Uluslararası YükseköğretimSempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2012, pp.0-0
Coşar A.M., "Türkçede Argonun Örtmeceye Dönüşümü", XVth International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, MACARISTAN, 20-22 Ağustos 2010, pp.1-15
Coşar A.M., "Trabzon Yöresinde Güneş Duası Ve Sis Kovma Uygulamaları", Uluslararası II.Anadolu İnançları Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, pp.153-166
Coşar A.M., "Türkçe Verintiler Sözlüğünde Balkanlar", I. Uluslararası Balkan Dil, Tarih ve Medeniyet Sempozyumu, TİRAN, ARNAVUTLUK, 8-10 Nisan 2010, pp.31-52
Coşar A.M., "Türkiye'den Bir Kadın Portresi: İlk Kadın İl Genel Meclisi Üyesi Fatma Zehra Saral", Türk Dünyası Kadınları Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2009, ss.455-457
Coşar A.M., Güneş B., "Yazılı Basında Köşe Adları", I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2009, ss.75-84
Coşar A.M., "Trabzon'da Kadının Dile Gelen Sorunları", Türkiye'de Kadın Hakları Sorunları ve Çözüm Yolları, TRABZON, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2009, ss.99-111
Coşar A.M., "Rize İli Ağızlarında Dîvânu Lügâti't-Türk ve Mukadimet'ül-Edeb İzleri", Doğumunun 1000. Yılında Uluslar arası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, pp.342-350
Coşar A.M., "Osmanlı Kanunnamelerinde Söz Varlığının Niteliği", 18. CIEPO Perspectives on Ottoman Studies, VARŞOVA, POLONYA, 23-25 Ağustos 2008, pp.295-302
Coşar A.M., "Osmanlı Türkçesi Sözvarlığının Tarih Araştırmaları İçin Kaynak Durumu", 17.CIEPO, TRABZON, TÜRKIYE, 18-23 Eylül 2006, pp.15-20
Coşar A.M., "Trabzon Soyadlarında Osmanlı Dönemi Unvan Adları", Karadeniz Tarihi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2005, ss.851-860
Coşar A.M., "Trabzon Atma Türkülerinde Söz Dizimi Yapısı", Uluslararası Trabzon Tarih-Dil Edebiyat Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2001, pp.121-124
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Coşar A.M., "Dil ve Cinsiyet: Trabzon Örneği Üzerine Bir Değerlendirme", Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Yolcu, Mehmet Ali, Ed., Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.85-84, 2019
Coşar A.M., ""Mütareke" Kavram Alanında Bir Sözlük Denemesi", Zamanın İzleri: Cihan Harbi'nin Gölgesinde Mütareke, Sanat ve Siyaset, Öztürk T., Sevinç B., Uzun M., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.9-26, 2019
Coşar A.M., "Bir Sahiplenme Göstergesi Olarak Apartman Adları", Duvar Yazıları, Emine Gürsoy Naskali, Ed., Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, ss.115-125, 2018
Coşar A.M., "Adlandırma İçin Bir Yaklaşım Örneği: Ara Sözlü Cümleli Cümlelelr", Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, Ahmet Kartal, Ed., Sivri Hisar Belediyesi Kültür Yayınları, 2017
Coşar A.M., "Söz Varlığı Bakımından Çepni Dili Çalışmalarına Br Yaklaşım", Şalpazarı: Tarih, Kültür, İnsan, Usta V., Ed., Serander Yayınları, Trabzon, ss.401-466, 2017
Coşar A.M., Güneş B., "Derleme Sözlüğünde Kap Kacak- Eşya Adları", Mutfak Gereçleri Kitabı, Naskali E., Ed., Kitabevi Yyaınları, İstanbul, ss.87-168, 2017
Coşar A.M., "Adlandırma İçin Bir Yaklaşım Örneği: Ara Sözlü Cümleli Cümlelelr", Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, Kartal, A., Ed., Sivrihisar Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.219-228, 2017
Coşar A.M., Türkmen E., "Bir Kavram Alanı Belirlenmesi: Devrim, İhtilal, İsyan", Zamanin İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Öztürk T., Ed., KTÜ Yayınları, Trabzon, ss.11-28, 2017
Coşar A.M., "OF AĞZI ÜZERİNE BAZI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER", Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, ÖKSÜZ H., COŞAR M., USTA V., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, ss.313-332, 2016 (Link)
Coşar A.M., "Trabzon'da Muhacirlik Anlatıları", Zamanın İzleri 2016: İşgal Göç ve Muhacirlik, Köksal A., Ed., Karadeniz Teknik Akdeniz Üniversitesi Yayınları, TRABZON, ss.117-129, 2016 (Özet)
Coşar A.M., Uzun M., "Muhacirlik Bağlamında Yola Dair Çağrışım Alanlarının İnşası: Nar Ağacı", Zamanın İzleri 2016: İşgal Göç ve Muhacirlik, Köksal A., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, ss.197-216, 2016
Coşar A.M., Ed., "BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE HER YÖNÜYLE OF", Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, 2016 (Link)
Coşar A.M., Ed., "ZAMANIN İZLERİ: 100. YILINDA 1. DÜNYA SAVAŞI", Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, 2015 (Link)
Coşar A.M., "Tuhfetü'l-Ümera ve Minhatü'l Vüzera - Siyaset Ahlakı", BÜYÜYEN AY, İSTANBUL, 2012
Coşar A.M., "Şarkılarla Veda", VEDA, Emine G. Naskali, Ed., TARİHÇİ, Ankara, ss.11-28, 2011
Coşar A.M., "Türk Söz Varlığında Öksüz ve Yetim Kavramları", Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, GÜRSOY NASKALİ, EMİNE; KOÇ, AYLİN, Ed., Kişisel YaYınlar, Ankara, ss.295-308, 2011
Coşar A.M., "Hediye Kelimeleri Sözlüğü", KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÇEYİZ, Emine G. Naskali- A.Koç, Ed., PİCUS, Ankara, ss.133-144, 2007
Coşar A.M., "Üç Çay Risalesi", Serander Yayınları, TRABZON, 2006
Coşar A.M., "Gençler Arasında Argo Kullanımı ve Gençlerin Argo Karşısındaki Tutumu", Türk Kültüründe Argo, G. Naskali, mine; Sağol, Gülden, Ed., Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, ss.361-375, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi