Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (Smart)", Bilimsel Araştırma Projesi, 55332, Yönetici, 2015
"Kronik hepatit tanısında ve hasta izleminde transient elastografi Fibroscan ile karaciğer doku elastisitesinin değerlendirilmesi", BAP Alt Yapı, TAY-2015-5349, Koordinatör, Devam Ediyor
"AstraZeneca Global Surveillance Study ", Bilimsel Araştırma Projesi, 55200, Yönetici, 2015
"Genotip1 Kronik Hepatit CVirüsEnfeksiyonu olanYetişkinlerde Ribavirin İle veya RibavirinOlmadan ABT-450/Ritonavir/ABT-267 (ABT-450/r/ABT-267) ve ABT-333 topaz-1", Bilimsel Araştırma Projesi, M14-423, Yönetici, Devam Ediyor
"ARandomized double-blind plecebo-controlled paralel group phase 2 study of aerosolized amikacin and fosfomycin delivered via the investigational eflowinlinesysteminmechanicallyventilated patientwithgramnegative bacterial pneumonia ", Bilimsel Araştırma Projesi, CAP-01-102, Yönetici, Devam Ediyor
"A Phase 3,Multicenter,Randomized,Open-Label Study to Evalute the Efficacy and Safety of Plazomicin Compared with Colistin in Patients with Infection due to Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ", Bilimsel Araştırma Projesi, ACHN-490-007, Yönetici, Devam Ediyor
"İmipeneme Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonu olan Gönüllülerde İmipenem/Silastatin/Relebaktam (MK-7655A)’ın Kolistimetat Sodyum + İmipenem/Silastatin ile Karşılaştırmalı Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirileceği Faz III", Bilimsel Araştırma Projesi, MK7655A-013, Yönetici, Devam Ediyor
"Kronik hepatit tanısında ve hasta izleminde transient elastografi Fibroscan ile karaciğer doku elastisitesinin değerlendirilmesi", BAP Alt Yapı, TAY-2015-5349, Yönetici, Devam Ediyor
"Komplike idrar yolu enfeksiyonuna sahip hastalarda MK7655003-0061+İmipenem/silastatinin tek başına imipenem/silastatin karşısındaki güvenirlilik tolere edilebilirlik ve etkinlik özelliklerini karşılaştıran randomize aktif karşılaştırıcı kontrollü faz II klinik çalışması", Bilimsel Araştırma Projesi, MK7655003,0061, Yönetici, 2015
"Entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulanan gram negatif pnomoni hastalarında BAY 41-6551 in ek terapi olarak güvenliliğini ve etkinliğini değerlendirenprospektifrandomizeçiftkörplesebokontrollü çok merkezli çalışma ", Bilimsel Araştırma Projesi, 13085, Yönetici, Devam Ediyor
"Harvoni Early access Program", Bilimsel Araştırma Projesi, Gılead, Yönetici, Devam Ediyor
"MOSAIC-Kronik Hepatit C virüs enfeksiyonunun Epidemiyolojisini tedavisinin insani ve ekonomik sonuçlarını değerlendiren uluslar arası çok merkezli prospektif gözlemsel çalışma ", Bilimsel Araştırma Projesi, 10306, Yönetici, 2015
"Kronik Hepatit C virüsü enfeksiyonu tedavisinde BMS-650032 (Asunaprevir;ASV)ile kombinasyon halinde BMS 790052(Daklatasvir;DCV) kullanımı için imsani amaçlı ilaca erken erişim programı ", Bilimsel Araştırma Projesi, AI447-107, Yönetici, 2015
"Response Çalışması :Gerçek hayatta düşük viral yüklü naif kronik hepatit b hastalarında oral antiviral tedavi yaklaşımlarının etkinlik ve güvenirliliğini değerlendiren gözlem çalışması ", Bilimsel Araştırma Projesi, CLDT600ATR03/02, Yönetici, 2015
"Komplike olmayan influenzalı yetişkin gönüllülerde favipiravirin etkinlilik ve güvenliliğin değerlendirildiği faz III,plesebo kontrollü,çok merkezli bir çalışma ", Bilimsel Araştırma Projesi, T705Aus316, Yönetici, 2015
"Komplike intraabdominal enfeksiyon taşıyan hastalarda MK7655004-0096+İmipenem/silastatinin tek başına imipenem/silastatin karşısındaki güvenirlilik tolere edilebilirlik ve etkinlik özelliklerini karşılaştıran randomize aktif karşılaştırıcı kontrollü faz II ", Bilimsel Araştırma Projesi, MK7655004,0096, Yönetici, 2015
"Kronik hepatit C tedavisinde pegile interferon bazlı ikili ve üçlü tedavilerin kullanımı ve etkilerinin değerlendirildiği girişimsel olmayan kohort çalışma :PegBase ", Bilimsel Araştırma Projesi, MV25599,232907, Yönetici, 2015
"Hastanede Tedavi Gören Yetişkinlerde Komplike İntra-Abdominal Enfeksiyonların (cIAI’ler) Tedavisinde Meropeneme göre Seftazidim Avibaktam Artı Metronidazolün Etkinliğini, Güvenliğini ve Tolerabilitesini Saptamaya Yönelik bir Faz IIIÇalışması (Reclaim 2)", Bilimsel Araştırma Projesi, D4280C00005, Yönetici, 2014
" -A phase III randomized double blind study comparing TR-701 FA (tedizolid phosphate) and linezolid in ventilated gram positive nazocomial pneumonia", Bilimsel Araştırma Projesi, TR-701 FA, Yönetici, Devam Ediyor
"Önceden tedavi görmüş genotip 1b kronik hepatit c virüsü ABT-450/Ritonavir/ABT-267(ABT-450/r/ABT-267)ve ABT-333 kombinasyonunun güvenliliğini ve antiviral aktivitesini değerlendirme amaçlıçok merkezli bir çalışma- PEARL-II", Bilimsel Araştırma Projesi, M13-38948811, Yönetici, 2014
"IL28B genotiplerinin kronik hepatit C hastalığı karakteristikleri ve hasta demografikleri ile korelasyonun değerlendirildiği uluslar arası,çok merkezli çalışma (Gen-C)", Bilimsel Araştırma Projesi, MV25600/233401, Yönetici, 2014
"Hastanede yatan erişkinlerde ventilatör ilişkili pnomoni (VAP) de dahil olmak üzre nazokomiyal pnomoninin tedavisinde ceftazidim avibactamçok merkezli çift kör çift sağır paralel gruplu karşılaştırmalı faz III çalışması ", Bilimsel Araştırma Projesi, D42810001, Yönetici, 2014
"Komplike Olmayan Influenzalı Yetişkin gönüllülerde Favipiravir’in Etkinlik ve Güvenliginin Degerlendirildigi Faz III Çift Kör ,Plasebo Kontrollü,Çok Merkezli Bir Çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, T705aU316, Yönetici, 2015
"Yol haritası kavramına dayanarak hbe Ag negatif kronik hepatit b hastalarında telbivudin veya tenefovir etkinliliğini değerlendirmek için yapılan randomize açık etiketli 104 haftalık bir tedavi çalışması (Optima", Bilimsel Araştırma Projesi, CLDT600A2409/854, Yönetici, 2014
"Hepatit C Virüsü ile enfekte gönüllülerde IL28B ve ITPA Genotiplerinin prevelansıyla ilgili uluslar arası epidemiyolojik çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, P07836/94, Yönetici, 2013
"A phase 3,Safety and Efficacy Study of Bocepravir /Peginterferon Alfa 2a /Ribavirin in chronic HCV Genotyp 1IL28BB CC subjects", Bilimsel Araştırma Projesi, MK3034-040,290, Yönetici, 2014
"Observational study to determine the rate of occurrence of invasive mould disease and treatment outcomes in at-risk patients: a European prospective invasive mould disease audit (PIMDA)", Bilimsel Araştırma Projesi, ------------------, Yönetici, 2013
"A phase 3,Safety and Efficacy Study of Bocepravir /Peginterferon Alfa 2a /Ribavirin in chronic HCV Genotyp 1IL28BB CC subjects", Bilimsel Araştırma Projesi, MK3034-040,290, Yönetici, 2013
"Hematolojik maligniteli hastalarda gelişen invaziv fungal enfeksiyonların erken teşhis edilmesinde fungal testlerin tanıdaki yeri", BAP Diğer, 751, Diğer, 2010
"Hematolojik maligniteli febril nötropenik hastalarda enfeksiyon etkenleri ve antimikrobiyal tedavilerin retrospektif ve prospektif incelemesi", BAP Diğer, 772, Koordinatör, 2010
"Kronik hbv enfeksiyonu olan hastalarda nükleosid-nükleotit monoterapisi ile ilşkili uzun vadeli sonuçların değerlendirilmesi için randomize gözlemsel entekavir çalışması (Realm)", Bilimsel Araştırma Projesi, A1463-080/0212, Yönetici, Devam Ediyor
"Kırım Kongo", TÜBITAK Projesi, S-, Koordinatör, 2010
"Sağlık personelinde hepatit B aşısının zamana bağlı koruyuculuğunun araştırılması", BAP Diğer, 447, Koordinatör, 2008
"KTÜ Tıp Fak. Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Nozokomiyal İnfeksiyonların İrdelenmesi", BAP Diğer, 449, Yönetici, 2008
"ürkiye' de salmonella sürveyansı: On ili onüç laboratuvarı kapsayan çok merkezli bir çalışma", TÜBITAK Projesi, 199S224, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi