Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İmipeneme Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonu olan Gönüllülerde İmipenem/Silastatin/Relebaktam (MK-7655A)’ın Kolistimetat Sodyum + İmipenem/Silastatin ile Karşılaştırmalı Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirileceği Faz III, Randomize, Çift Kör, Aktif Komparatör Kontrollü Klinik Çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, MK-7655A, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Study for monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART)", Bilimsel Araştırma Projesi, SMART, Araştırmacı, 2015
"ASTRAZENECA GLOBAL SURVEİLLANCE STUDY", Bilimsel Araştırma Projesi, AZ, Araştırmacı, 2015
"Gram-negatif Bakteriyel Pnömonili Mekanik Ventilasyonda Bulunan Hastalarda Araştırılan eFlow ® Inline Sistem ile uygulanacak Aerosolize Amikasin ve Fosfomisin’ e ilişkin Randomize, Çift Kör, Plasebo-Kontrollü, Paralel Grup, Faz 2 Çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, NCT01969799, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kronik hepatit tanısında ve hasta izleminde transient elastografi Fibroscan ile karaciğer doku elastisitesinin değerlendirilmesi", BAP Alt Yapı, TAY-2015-5349, Araştırmacı, Devam Ediyor
"MOSAIC-Kronik Hepatit C virüs enfeksiyonunun Epidemiyolojisini tedavisinin insani ve ekonomik sonuçlarını değerlendiren uluslar arası çok merkezli prospektif gözlemsel çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, 10306, Araştırmacı, 2015
"A Phase 3, Multicenter, Randomized, Open-Label Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Plazomicin Compared with Colistin in Patients with Infection due to Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae", Bilimsel Araştırma Projesi, ACHN 490 007, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Komplike idrar yolu enfeksiyonuna sahip hastalarda MK7655003-0061+İmipenem/silastatinin tek başına imipenem/silastatin karşısındaki güvenirlilik tolere edilebilirlik ve etkinlik özelliklerini karşılaştıran randomize aktif karşılaştırıcı kontrollü faz II klinik çalışması", Bilimsel Araştırma Projesi, MK7655003-0061, Araştırmacı, 2015
"Response Çalışması :Gerçek hayatta düşük viral yüklü naif kronik hepatit b hastalarında oral antiviral tedavi yaklaşımlarının etkinlik ve güvenirliliğini değerlendiren gözlem çalışması ", Bilimsel Araştırma Projesi, CLDT600ATR03/02, Araştırmacı, 2015
"Entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulanan gram negatif pnomoni hastalarında BAY 41-6551 in ek terapi olarak güvenliliğini ve etkinliğini değerlendiren prospektif randomize çift kör plesebo kontrollü çok merkezli çalışma ", Bilimsel Araştırma Projesi, BAY 41-6551 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Komplike olmayan inflüenzalı yetıskınlerde favipiravirin entkinlilik ve güvenirliliğnin değerlendrildği faz 3 çok merkezli çalışma ", Bilimsel Araştırma Projesi, T705Aus316, Araştırmacı, 2015
"A phase III randomized double blind study comparing TR-701 FA (tedizolid phosphate) and linezolid in ventilated gram positive nazocomial pneumonia", Bilimsel Araştırma Projesi, TR-701 FA , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Hastanede yatan yetişkinlerde ilişkili pnomoni dahil olmak üzre nazokomiyel pnomoni tedavisinde ceftazidim avibactam ın imipeneme karşılık etkinlilik güvenlilik ve tolerabilitesini belirlemeye yönelik çok merkezli çift kör çalışma ", Bilimsel Araştırma Projesi, D4280C0001, Araştırmacı, 2015
"Randomized, Observational Study of Entecavir to Assess Long-term Outcomes Associated With Nucleoside/Nucleotide Monotherapy for Patients With Chronic HBV Infection: The REALM Study", Bilimsel Araştırma Projesi, NCT00388674, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi