Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin Başfirinci Ç., Mitra A., "A cross cultural investigation of airlines service quality through integration of Servqual and the Kano model", JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, vol.42, pp. 239 -248, 2015 (Link)
Şahin K., Şahin Başfirinci Ç., Özsalih A., "The impact of board composition on corporate financial and social responsibility performance: Evidence from public-listed companies in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, pp.2959-2978, 2011
Şahin Başfirinci Ç., "A study about modern Turkish consumption culture", MILLI FOLKLOR, vol.12, pp.115-129, 2011
Şahin K., Şahin Başfirinci Ç., Özsalih A., "The impact of board composition on corporate financial and social responsibility performance: Evidence from public-listed companies in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, pp.2959-2978, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin Başfirinci Ç., Ergül B., Özgüden B., "İzleyici Gözünden Toplumsal Cinsiyete Meydan okuyan Reklamlar", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.199-216, 2018 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., Çilingir Ük Z., "Gender-based food stereotypes among Turkish university students", Young Consumers, vol.18, pp.223-244, 2017
Özmen Ş.Y., Şahin Başfirinci Ç., "Haber Kanallarına İlişkin Algıların Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi: CNN Türk , Haber Türk ve NTV Kanallarına Yönelik Bir Araştırma ", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , pp.15-39, 2016
Şahin Başfirinci Ç., "Creating A Succesfull Brand Through Marketing Innovation: A Case Study of T-Box from Turkey", Journal of Economics, Business and Management, vol.4, pp.472-475, 2016
Şahin Başfirinci Ç., "Marka İmajının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi: Turkcell ve Vodafone Markalarına Yönelik Bir Araştırma", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.25-50, 2016 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., Çilingir Z., ""Anthropomorphism and Advertising Effectiveness: Moderating Roles of Product Involvement and The Type of Consumer Need", Journal of Social and Administrative Sciences , vol.2, pp.108-131, 2015 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "Türk Atasözlerinde Alışveriş Olgusu", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi , vol.2, pp.142-165, 2015
Çilingir Z., Şahin Başfirinci Ç., "The Impact of Consumer Ethnocentrism, Product Involvement, and Product Knowledge on Country of Origin Effects: An Empirical Analysis on Turkish Consumers’ Product Evaluation", The Impact of Consumer Ethnocentrism, Product, vol.26, pp.284-310, 2014 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "A Qualitative Study About The Role Of Brand User Stereotypes On Advertising", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.57-74, 2014 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "Effect of brand origin on brand personality perceptions: An empirical analysis from Turkey", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol.25, pp.539-560, 2013
Şahin Başfirinci Ç., "Sembolik Tüketim Ve Tüketim Öykülerinin Hermeneutik Yaklaşımla Yorumlanmasına İlişkin Bir Uygulama", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.183-209, 2011 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "Music Genre As A Marketing Communication Tool: A Study On Drinks Market In Turkey", Journal of Euromarketing, pp.247-268, 2010 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "An Evaluation And Application Of Using Canonical Correlation Analysis In Marketing Research", Uluslarası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.41-68, 2009 (Link)
Baki B., Şahin Başfirinci Ç., Murat Ar I., Çilingir Z., "An application of integrating SERVQUAL and Kano's model into QFD for logistics services:A case study from Turkey", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol.21, pp.106-126, 2009
Şahin Başfirinci Ç., "Bir Pazarlama İletişim Medyası Olarak Web Ortamında İçerik Analizi Yapmanın Güçlükleri Ve Olası Çözüm Önerileri", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.52-71, 2008 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "Marka Kişiliği Ve Pazarlama Teorisi İçindeki Yeri", Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, ss.24-34, 2008 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "Sivil Toplum Kuruluşlarının İletişim Çabalarında Bir Medya Olarak İnternet", Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, ss.4-14, 2007 (Link)
Şahin Başfirinci Ç., "Karadeniz Kendine Ait Markalar Yaratmalı", Mediacat Aylık Pazarlama İletişimi Dergisi, ss.64-64, 2006
Şahin Başfirinci Ç., "Marka Sermayesinin Hesaplanmasında Kullanılan Davranışsal Modellere Yönelik Bir İnceleme Ve Değerlendirme", Pazarlama Dünyası Dergisi, ss.42-53, 2006
Şahin Başfirinci Ç., "Marka Sermayesinin Hesaplanmasında Kullanılan Finansal Yaklaşımlara Yönelik Kavramsal Bir Perspektif", İktisat, İşletme ve Finans, ss.122-131, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin K., İlhan Nas T., Şahin Başfirinci Ç., Özsalih A., "Yerel Ve Çokuluslu Firmalarda Yönetim Kurulu Yapısı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Finansal Performans Farklılıkları", 18. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.358-
Şahin Başfirinci Ç., "Gift Shopping Behavior among Turkish University Students", International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, BERLIN, ALMANYA, 17-21 Mayıs 2017, pp.11-11
Şahin Başfirinci Ç., Şener G., "Criticizing Brands by using their own Advertisements in the Social Media: Advertisements Adapted by Consumers as a New Form of Consumer Response ", III. International New Media Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2017, pp.47-76
Şahin Başfirinci Ç., Çilingir Ük Z., "Real Time Social Media Marketing: A Case Study of Turkcell’s Youth Club: GNCTRKCLL", II. INTERNATIONAL NEW MEDIA CONFERENCE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Nisan 2016, pp.133-154
Şahin Başfirinci Ç., "Hizmet Kalitesinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi : İnternet Üzerinden Hediye Satışı Yapan Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, pp.xx-xx
Çilingir Z., Şahin Başfirinci Ç., "Can Foods Be Masculine or Feminine? A research on Food Preferences, Gender, and Desired Identity ", Food in Society and Culture Conference, HELSINKI, FINLANDIYA, 4-6 Mayıs 2015, vol.1, no.1, pp.44-45
Şahin K., Şahin Başfirinci Ç., Özsalih A., "Yönetim Kurulu Yapısının İşletmelerin Finansal Ve Sosyal Sorumluluk Performansı Üzerindeki Etkisi", 1. Örgüt Kuramı Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Şubat 2010, ss.33-46
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin Başfirinci Ç., Şener G., "Is Advertisement Really Dead?", in: Marketing Management in Turkey, Öztürkcan, S., Yolbulan Okan, A. , Eds., Emerald Publishing, london, pp.xxx-xxx, 2018
Şahin Başfirinci Ç., "Müşteri İlişkileri Ve Müşteri Memnuniyeti", Müşterilerle İlişkiler ve Pazarlarla İletişim, Şahin Başfırıncı, Ç., Ed., Sistem Yayıncılık, İstanbul, ss.7-93-, 2008
Şahin Başfirinci Ç., Ed., "Müşterilerle İlişkiler Ve Pazarlarla İletişim", Sistem Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Şahin Başfirinci Ç., "Mesleki İngilizce", Müşterilerle İlişkiler ve Pazarlarla İletişim, Şahin Başfırıncı, Ç., Ed., Sistem Yayıncılık, İstanbul, ss.213-239-, 2008
Şahin Başfirinci Ç., "Tüketicilerin Markalı Ürünlere Yönelik Olumlu Tutum Ve Davranış Geliştirmelerinde Marka Kişiliğinin Rolüne İlişkin Bir Araştırma", Pazarlama Araştırmaları, Kurtuluş, K., Ed., Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.772-809-, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi