Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toksoy D., Ayyildiz H., "Measuring the marketing performances of state forest enterprises in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.3577-3588, 2010
Ayyildiz H., Toksoy D., "Measuring the Marketing Performances of State Nurseries in Turkey: Examples of Eastern Anatolia and Black Sea Region Nurseries", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.28, pp.443-456, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akyüz A.M. , Ayyildiz H., "Olumsuz Değerlendirilme Korkusu İle Ani-Kompulsif Satınalma Davranışı İlişkisinde Yatay Bireysellik ve/veya Normatif Uyumluluğun Olası Etkilerinin İncelenmesi", Karadeniz, ss.261-274, 2017
Burnaz E., Ayyildiz H., "AİDİYET OLGUSUNUN DESTİNASYON MARKA KİŞİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.243-259, 2017 (Link)
Günay B., Ayyildiz H., "FİRMALARIN PAZARLAMA FAALİYET PERFORMANS DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.113-136, 2017
Kutlu D., Ayyildiz H., "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİ VE OTELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Turizm ve Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.1-25, 2017
Akmermer B., Ayyildiz H., "Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile REkabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği", Karedeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.47-68, 2016 (Link)
Misir G.B., Kutlu S., Ayyildiz H., "Fish Consumption Preferences of Consumers in Trabzon, Turkey", Yunus Arastirma Bülteni, ss.45-57, 2015
Abdüsselam M.S., Burnaz E., Ayyildiz H., Demir İ.K., "WEB TEKNOLOJİLERİNİN E-TİCARET ORTAMLARINDA KULLANIMI İLE İLGİLİ İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKİ İLK 500 E-TİCARET SİTESİ ", KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.263-284, 2015 (Link)
Ayyildiz H., Bilgin Turna G., "Turkey’s Image as a Tourist Destination in Northern Europe", International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship, vol.1, pp.1-8, 2014
Ayyildiz H., Bilgin Turna G., "Perceived Image Of Spain and Germany as a Tourist Destination For Dutch Travelers", Journal of Economics, Business and Management, vol.1, pp.85-89, 2013
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "A Structural Equation Model Test Of Patient Satisfaction in The Health Service Organizations in Trabzon City", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.47-65, 2012
Ayyildiz H., "Türkiye İlaç Endüstrisi Satış Tahmini Araştırması", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.71-102, 2011
Ayyildiz H., Keskin D., "Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.107-127, 2010
Ayyildiz H., Toksoy D., "Türkiye’de Ormancılık Örgütündeki Yöneticilerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.197-218, 2010
Ayyildiz H., "XDSL Genişbant Ağ Teknolojisi Ürünlerinin Türkiye’de Yayılımı ve Bass Yenileşim Yayılma Modeli Gerçeklemesinin Araştırılması", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.367-383, 2009
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Sosyal Pazarlamaya Eleştirel Bir Yaklaşım", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, ss.12-19, 2008
Ayyildiz H., Genç K.Y., "Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.505-527, 2008
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Satış Noktası Tutundurma Araçlarının Tüketicilerin Kolayda Mal Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.110-134, 2008
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Tüketicilerin Satınalmada ve Sonrasında Yaşadıkları Sorunlarla İlgili E-Şikayet Davranışları ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, ss.46-57, 2007
Ayyildiz H., Cengiz E., Er B., "Effects of Image and Advertising Efficiency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample", International Research Journal of Banks and Bank Systems, vol.2, pp.56-78, 2007
Ayyildiz H., Toksoy D., "Devlet Orman İşletmeleri’nde Pazarlama Performans Ölçümü: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.42, ss.13-27, 2007
Ayyildiz H., Cengiz E., "Country Image Effect on Customer Loyalty Model", International Research Journal of Innovative Marketing, vol.3, pp.44-62, 2007
Ayyildiz H., Kirkbir F., "Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.42, ss.28-40, 2007
Ayyildiz H., "Kooperatiflerde Fiyatın Müşteri Sadakati Üzerine Etkisine İlişkin Bir Model Önerisi: Bir Tarım Satış Kooperatifi Üyesi Olarak Fiskobirlik Örneği", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.42, ss.1-21, 2006
Ayyildiz H., Toksoy D., "Türkiye’de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.244-261, 2006
Ayyildiz H., Cengiz E., Kirkbir F., "Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Aşama Eşiği Yöntemiyle Süreç Performans Değerlemesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.435-452, 2006
Var M., Toksoy D., Ayyildiz H., Kazuto S., Kyozo C., "On The Possibility of Growing Bamboo as an Alternative Crop in The Eastern Black Sea Region of Turkey", Journal of Bamboo and Rattan, pp.73-78, 2006
Ayyildiz H., Cengiz E., Kirkbir F., "Politik Pazarlama ve Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Aday Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.91-107, 2006
Ayyildiz H., Cengiz E., "Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.63-84, 2006
Ayyildiz H., Cengiz E., Ustasüleyman T., "Üretim ve Pazarlama Bölüm Çalışanlar Arası Davranışsal Değişkenlerin Firma Performansı Üzerine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKE, ss.21-38, 2006
Ayyildiz H., Cengiz E., Kirkbir F., "Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler: Bir Uygulama", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.133-147, 2005
Ayyildiz H., Cengiz E., Kirkbir F., "Critical Success Factors in New Product Development", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.405-419, 2005
Ayyildiz H., Cengiz E., "Üretim/Pazarlama Bölümleri Arasındaki Uyumun Firmaların Rekabetçi Yapısı ve Kar Potansiyeli Üzerindeki Etkisi", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.21-39, 2004
Ayyildiz H., Toksoy D., Gümüş C., "Türkiye’de Orman Kaynaklarının Durumu ve Tıbbi Bitkilerin Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme", Orman ve Ekonomi, ss.7-14, 2003
Ayyildiz H., Toksoy D., "Contrastive Analysis of Turkish Forestry Faculty Students’ Social, Economic and Cultural Characteristics", Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.2, ss.146-156, 2002
Ayyildiz H., Toksoy D., "Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Gelir-Harcama Yapısı: K.T.Ü. Orman Fakültesi Örneği", Pazarlama Dünyası, ss.50-57, 2002
Ayyildiz H., Kalça A., "Enflasyonist Bir Ortamda Özel Hayat Sigortasına Sahip Olan/Olmayan Kişilerin Özel Hayat Sigortası ve Alternatif Yatırım Araçlarına Karşı Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Reasürör, ss.4-22, 2002
Ayyildiz H., Toksoy D., "Kafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.75-82, 2001
Toksoy D., Ayyildiz H., Özden S. , "Türkiye'de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.53-67, 2001
Ayyildiz H., "Fidanlıklarda Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi", Orman Mühendisliği, ss.18-23, 2001
Ayyildiz H., Barlı Ö., "Mobilya Satınalmada Tüketici Davranışının Oluşum Sürecinde Aile Bireylerinin Rolleri Üzerine Bir Araştırma", Laminart, ss.124-130, 2001
Ayyildiz H., Toksoy D., Özden S., "Türkiye’de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.53-67, 2001
Ayyildiz H., Barlı Ö., Malkoçoğlu A., "Mobilya Satınalmada Tüketici Davranışı Üzerinde Güdüleyici Faktörlerin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Pazarlama Dünyası, ss.41-44, 2000
Ayyildiz H., "Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama ve Önemi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.105-114, 1997
Ayyildiz H., "Küreselleşme Sürecinde Türk Cumhuriyetlerinin Dünya Pazarlarındaki Genel Rekabet Durumu", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, ss.39-46, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Olumsuz Değerlendirilme Korkusu İle Ani-Kompulsif Satınalma Davranışı İlişkisinde Yatay Bireysellik ve/veya Normatif Uyumluluğun Olası Etkilerinin İncelenmesi ", International Congress on Vocational and Technical Sciences, Batumi, GURCISTAN, 8-10 Nisan 2017, pp.149-149
Ayyildiz H., Akmermer B., Öztürk Küçük H., "Giyilebilir Teknolojiye İlişkin Tüketici Tutumu ve Daha Fazla Ödeme Eğilimi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi", 22. Pazarlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, ss.98-98
Ayyildiz H., Kutlu D., Dişli E., "Yabancı Basında Çıkan Haberlerin Turizme Etkisi", Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2017, pp.69-70
Ayyildiz H., Kutlu D., Dişli E., "Bir Pazarlama Yöntemi Olarak İçerik Pazarlamada Youtube Vloggerları: Kişisel Bakım Ürünleri Üzerine Bir Araştırma", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.365-380
Ayyildiz H., Dişli E., "Kümelenen Kobiler İçin Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Önemi: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mobilya İş Kümesinde Bir Uygulama", İnovasyon 2023, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2015, ss.168-180
Misir G.B., Kutlu S., Ayyildiz H., "Fish Consumption Preferences Of Consumers in Trabzon Province, Turkey", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2014, pp.1-1
Ayyildiz H., Uygun H., "Co-Marketing Strategy and Developing New Products: A Case of Trabzon Local Tourism Destinations", Global Interdisciplinary Business Economics Advancement Conference (GIBA), Florida, ABD, 15-18 Mayıs 2014, pp.529-537
Ayyildiz H., Bilgin Turna G., "The Impact Of Product-Country Image (PCI) On Consumers’ Behavioral Intentions: A Conjoint Analysis Of Swedish and Dutch Consumers’ Perception Of Turkish Products", European Conference on Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2013, pp.106-118
Acuner T., Ayyildiz H., Er B., Aydin N., Al İ., Atasoy Y., "Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Devir Sürecinin Planlanması: NEXT Projesi", 5. Aile İşletmeleri Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2012, ss.245-258 (Link)
Ayyildiz H., Bilgin Turna G., "Turizm Destinasyon İmajının (TDİ) Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi", 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2012, ss.417-436
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Investigation On Turkish Consumers’ Ecological Purchasing Behaviours On Cities Basis In Terms Of The Demographic Variables", The 1 st International Symposium On Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, pp.1575-1609
Ayyildiz H., Yıldız E., "Ambush Marketing: A Research to Specify Consumer’s Knowledge About Ambush Marketing", What Others Manifest? The World Economy in the Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2010, pp.269-281
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Küresel Isınma Giyim Sektörü Pazarlama Faaliyetleri İçin Tehdit Mi? Fırsat Mı?: Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma", 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.457-476
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Genç Türk Tüketicilerinin Satın Alma Davranışlarında Kültürü Oluşturan Öğelerin Etkilerinin Araştırılması: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat, KIRGIZISTAN, 25-28 Mayıs 2008, pp.1013-1035
Ayyildiz H., Genç K.Y., "Çevreye Duyarlı Pazarlama Anlayışı İle İlgili Kuramsal Bir Çalışma", I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2007, ss.427-442
Ayyildiz H., Genç K.Y., "KOBİ’lerde Yeşil Pazarlama Uygulamaları", 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Kasım 2006, ss.325-338
Ayyildiz H., Türker M.F., Barlı Ö., "İşletme Kültürü Yardımıyla Ülkemiz Ormancılık Sektörü Yönetim Seçeneklerine İlişkin Strateji ve Politikalar", Çevre ve Ormancılık Şürası, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2005, ss.1763-1772
Ayyildiz H., Gümüş C., Toksoy D., "Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi", II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2002, ss.144-150
Ayyildiz H., Toksoy D., "Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeşil Pazarlama", KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, TRABZON, TÜRKIYE, 1-1 Mart 2001, ss.202-214
Ayyildiz H., Türker M.F., Barlı Ö., "İşletme Kültürü: Türkiye Ormancılığında İşletme Kültürünün Sorgulanması ve Kültürel Değişim", I. Ormancılık Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2001, ss.326-342
Ayyildiz H., Barlı Ö., Hızıroğlu S., "An Investigation Of The Roles Of Household Individuals On The Furniture Consumers Behaviour", XXI IUFRO Dünya Ormancılık Kongresi, Kuala Lumpur, MALEZYA, 7-12 Ağustos 2000, pp.263-263
Ayyildiz H., Toksoy D., "Kuşburnu Ürünlerinin Pazarlanmasında Karşılaşılabilecek Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme (Gümüşhane Gümüşsuyu Gıda Sanayi A.Ş. Örneği)", Kuşburnu Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 1996, ss.357-368
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ayyildiz H., Akmermer B., Akyüz A.M. , "Marketing Approach for Non-Profit Organizations ", in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.156-181, 2016 (Link)
Ayyildiz H., "OF İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı", Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle OF, Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR, Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.353-373, 2016
Ayyildiz H., Akmermer B., "Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü Modeli: TÜBİTAK-1601", Kuruluşunun 60. Yılında KTÜ’de Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bocutoğlu, E., Doğu, A. H., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.120-140, 2015
Ayyildiz H., Yıldız E., "Electronic Word-of-Mouth: Factors Affecting Consumer Review Writing Behavior on Electronic Platforms", in: Handbook Of Research On Effective Marketing In Contemporary Globalism, Christiansen, B., Yıldız, S., Yıldız, E., Eds., IGI Global Publications , Newyork, pp.223-276, 2014
Ayyildiz H., "Nihai Tüketicilerin Satınalma Davranışları ve Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satınalma Davranışları", Pazarlamanın Temelleri: Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı, Önce, A. G., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-105, 2013
Ayyildiz H., Er B., "Trabzon Esnaf ve Sanatkarlarına Genel Bir Bakış", Sakarya Matbaacılık, TRABZON, 2012
Ayyildiz H., Barlı Ö., Türker M.F., "Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı, ERZURUM, 2009
Ayyildiz H., Akyüz A.M., "Yeni Ekonomi ve Değişen Pazarlama Anlayışı", Eskiyeni Ekonomi, Prof. Dr. Adem KALÇA, Ed., Element Yayınları, İstanbul, ss.155-170, 2008
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Ayyildiz H., Kurtuldu H.S., Kirkbir F., "Öğretim Üyeliğine Atama", Adliye, 6 Sayfa, Rize, Ekim, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi